INDUSTRY – DISINFECTION

The problem:

Many industries, including the food processing industry, are constantly focusing on improving product and processing quality, including minimizing or eliminating bacteria contamination effects in all its processes and material handling. Contamination of different bacteria can have severe consequences for the producer as well as his customers, both from an economical point of view and, more seriously, through health related problems and issues.

Salmonella, Listeria, E-Coli and Campylobacter are all well know bacteria that the food production and processing industry is constantly battling from entering, spreading and contaminating both the production facilities, raw materials and eventually the final products.

Using traditional traditional disinfection methods includes using labor intensive processes using manual spraying techniques utilizing disinfection solutions, usually containing Chloride and other non-environmentally friendly bioactive substances, and high-pressure cleaning. Normally, these methods are both time consuming and costly and in fact often further distribute the bacteria throughout the production facilities and processing machinery, usually entering areas that are not easily approachable like walls, ceilings and inside machinery.

DEZYNFEKCJA W PRZEMYŚLE

PROBLEM:

Wiele gałęzi przemysłu, takich jak przetwórstwo spożywcze, nieustannie dąży do polepszenia produktu i jakości przetwarzania. Działania te obejmują minimalizowanie lub eliminację skutków skażenia bakteryjnego w czasie obróbki oraz przenoszenia materiału. Skażenie różnorakimi bakteriami może mieć fatalne konsekwencje dla producenta oraz jego klientów tak z punktu widzenia finansowego jak i, co gorsza, zdrowotnego.

Salmonella, Listeria, E-Coli i Campylobacter są dobrze znanymi bakteriami, z którymi nieustannie zmaga się przemysł spożywczy próbując zapobiec ich pojawieniu się rozprzestrzenieniu oraz zakażeniu obiektów produkcyjnych, surowców i, ostatecznie, produktu gotowego.

Stosowanie tradycyjnych metod dezynfekcyjnych oznacza intensywną pracę wiążącą się z ręcznym rozpylaniem roztworów dezynfekcyjnych przeważnie zawierających chlorek oraz inne nieprzyjazne środowisku substancje bioaktywne, a także czyszczenie wysokociśnieniowe. Zazwyczaj metody te są czasochłonne i kosztowne, a jednocześnie sprzyjają dalszemu rozprzestrzenianiu bakterii w obiektach produkcyjnych i maszynach przetwórczych, docierając do niełatwo dostępnych obszarów takich jak ściany, sufity i wnętrza urządzeń.

INDUSTRY- DISINFECTION

The solution:

The D-SAN System Automatic Disinfection

The 100% environmentally friendly D-SAN System is a revolutionary automatic disinfection solution and method for all kinds of food production and processing facilities, including fish processing, fish farming facilities, meat processing, poultry and many other bacteria sensitive environments.

The D-SAN System used with our unique automatic technique produces a dense fog of disinfectants reaching places otherwise hard to reach with traditional methods.

How?

  • The D-SAN System can serve multiple rooms, production lines, animal sheds, etc. and is a fully automatic disinfection process.
  • After basic cleaning the disinfection process begins. The system nozzles spray D-SAN disinfection liquid and air and create a high-density fog that spreads evenly and completely throughout the targeted space, eliminating bacteria, fungi and algae.
  • Due to the high-density of the fog, even bacteria, fungi and algae in the air itself is eliminated unlike with traditional methods.

360° Degree Effectiveness

  • Through the complete covering of the targeted space, the D-SAN  System is very effective regardless of whether surfaces are inclined upward, downward or horizontally.
  • Units which are difficult to disinfect with traditional methods are easily disinfected with this revolutionary solution, such as processing machines, conveyor belts, equipments and other units/surfaces hard to reach.

DEZYNFEKCJA PRZEMYSŁU

Rozwiązanie:

System Automatycznej Dezynfekcji D-SAN 

Będąc całkowicie przyjazny dla środowiska, System D-SAN jest rewolucyjną metodą dezynfekcji automatycznej dla wszelkich rodzajów produkcji spożywczej i przetwórstwa, takich jak przetwórstwo rybne, hodowla ryb, przetwórstwo mięsne, drobiarstwo i wiele innych gałęzi podatnych na skażenia bakteryjne.

System D-SAN stosowany z naszą unikalną technologią automatyczną wytwarza gęstą mgłę środków dezynfekcyjnych docierając do miejsc trudno osiągalnych dla metod tradycyjnych.

Jak?

  • System D-SAN może obsługiwać wiele pomieszczeń, linii produkcyjnych, obór zwierzęcych itp.
  • Po czyszczeniu podstawowym rozpoczyna się proces dezynfekcji. Końcówki systemu rozpylają płyn dezynfekcyjny D-SAN oraz powietrze i wytwarzają mgłę o dużej gęstości, która rozprzestrzenia się równomiernie i całkowicie na przestrzeni docelowej eliminując bakterie, grzyby i glony.
  • Ze względu na dużą gęstość mgły nawet bakterie, grzyby i glony znajdujące się w samym powietrzu zostają usunięte, inaczej niż to się dzieje przy zastosowaniu metod tradycyjnych

Skuteczność na 360°

  • Dzięki całkowitemu pokryciu powierzchni docelowej, system D-SAN jest niezwykle skuteczny bez względu na to czy powierzchnie są skierowane ku górze, ku dołowi czy horyzontalnie.
  • Elementy trudne do dezynfekcji metodami tradycyjnymi, takie jak maszyny przetwórcze, przenośniki taśmowe oraz inne urządzenia i powierzchnie, są z łatwością dezynfekowane przy użyciu tego rewolucyjnego rozwiązania.

Contact us today for further information about the D-SAN System solution and how it can help you improve production, material and product quality.

Data Management and Hosting

The D-SAN System provides web based access to visual dashboards for system monitoring and controlling. By logging into the secure, hosted data center, you are presented with a host of “cloud management services” that enable you to monitor and control the D-SAN System. Data diagnostics, performance management, history and data comparison, provide a excellent overview of your D-SAN System operation.
Your data is securely hosted by HMS with redundant servers in several locations. 

Już dziś skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje o Systemie D-SAN i jak może on poprawić proces produkcji, jakość materiału oraz produktu gotowego.

Zarządzanie danymi i hosting

System D-SAN zapewnia internetowy dostęp do desek rozdzielczych służących do kontroli i sterowania systemem. Poprzez logowanie do bezpiecznego, zarządzanego centrum danych, otrzymujesz host „usług zarządzających typu cloud”, które pozwolą Ci kontrolować i sterować systemem D-SAN. Diagnostyka danych, zarządzanie operacjami, historia i porównywanie danych zapewnią świetny ogląd działania Systemu.
Twoje dane są bezpiecznie przechowywane przez firmę HMS posiadającą redundantne serwery w kilku lokalizacjach.